Wprowadzenie

Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad wynajmu apartamentów obsługiwanych przez Apartamenty.in

Dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.apartamenty.in.

Regulamin stanowi dokument opracowany i zaakceptowany przez Właścicieli apartamentów oraz Apartamenty.in.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.


§1. Oznaczenie podmiotów

 1. Właściciel - podmiot posiadający prawo własności, lub ustanowione na jego rzecz prawo zależne do dysponowania lokalem będącym przedmiotem najmu.
 2. Apartamenty.in - podmiot prowadzący obsługę powierzonego apartamentu w zakresie obsługi rezerwacyjnej, upoważniony przez Właściciela.
 3. Gość - osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, określone w czasie użytkowanie, należący do Właściciela apartament, na podstawie dokonanej rezerwacji apartamentu za pośrednictwem Apartamenty.in.

§2. Postanowienia wprowadzające, dotyczące najmu

 1. Wynajem apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym.
 2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 15.00 w dniu przybycia do godziny 10.00 w dniu gdy, pobyt zostaje zakończony.
 3. Gościem może być osoba pełnoletnia. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu (bez wyżywienia i dojazdu).
 4. Apartamenty.in zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.
 5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 6. Apartamenty.in zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  3. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

§3. Rezerwacja oraz płatność za wynajem apartamentu

 1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530 080 080
  2. poprzez adres mailowy rezerwacja@apartamenty.in
 2. W celu dokonania rezerwacji należy podać:
  1. datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy (dób)
  2. planowana godzinę przyjazdu
  3. liczbę osób w apartamencie
  4. imię i nazwisko
  5. adres zamieszkania
  6. numer telefonu
  7. adres e-mail
 3. Po dokonaniu zgłoszenia na Państwa adres mailowy zostanie wysłane "Potwierdzenie wstępnej rezerwacji" wybranego przez Państwa apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku który należy wpłacić na wskazany numer kont w przeciągu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Po zaksięgowaniu zadatku w wysokości 30% rezerwacja zmienia status na "Rezerwację Gwarantowaną", w związku z czym otrzymują Państwo na swój adres mailowy "Potwierdzenie rezerwacji". Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
 4. Pozostałą do uregulowania należność w wysokości 70% wartości pobytu Goście zobowiązani są wpłacić w gotówce w momencie odbioru apartamentu na ręce Obsługi apartamenty.in
 5. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada. Możliwość zmiany terminu rezerwacji możliwe jest wyłącznie za zgodą Apartamenty.in. W przypadku skrócenia pobytu klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo do Apartamenty.in.
 6. Apartamenty.in zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty kaucyjnej w wysokości od 300 do 1500 PLN jako zabezpieczenie apartamentu. Depozyt jest zwracany w ciągu 7 dni przelewem na wskazany rachunek lub w gotówce - w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.
 7. Właściciel oświadcza, że udostępnienie przedmiotowego apartamentu może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim pobraniu całej należnej opłaty za pobyt.

§4. Zakwaterowanie zwierząt domowych

 1. Pobyt zwierząt domowych w apartamencie dopuszczalny jest jedynie w odniesieniu do apartamentów oznaczonych w ofercie jako posiadające zgodę właścicieli na ich zakwaterowanie.
 2. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu. 
 3. Apartamenty.in zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty kaucyjnej w związku z pobytem zwierzęcia w wysokości od  300 do 500 PLN jako zabezpieczenie apartamentu. Depozyt jest zwracany w ciągu 7 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w gotówce - w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód w związku z pobytem zwierzęcia.

§5. Odpowiedzialność za apartament - mienie powierzone

 1. Goście odpowiadają za wszelkie, wyrządzone w wyposażeniu apartamentu oraz jego instalacjach szkody, nie wynikające z normalnego użytkowania.
 2. W przypadku stwierdzenia spowodowania pogorszenia stanu apartamentu przez gości, Apartamenty.in ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych szkód lub w pełnym zakresie.
 3. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez Właściciela roszczeń tytułem poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 4. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Apartamenty.in.
 5. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300 PLN.
 6. Gość apartamentu jest zobowiązany dokonać kontroli pełnego zamknięcia apartamentu w chwili jego opuszczania.
 7. Apartamenty.in oraz Właściciel apartamentów nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie oraz ich ewentualne zaginięcie. 

§6. Wykorzystanie miejsc parkingowych

 1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego apartamentu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Apartamenty.in.
 2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu gościa na jego koszt.

§7. Zasady pobytu w apartamencie

 1. Apartament przekazywany gościom powinien być wysprzątany oraz dodatkowo wyposażony w:
  1. Zestaw dwóch ręczników przypadający na każdą, zakwaterowaną osobę;
  2. Komplet czystej pościeli.
 2. Stan pozostający w sprzeczności ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być niezwłocznie zgłoszony Apartamenty.in
 3. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem przynależnych tarasów lub balkonów.
 4. Gości apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 6.00.
 5. Gość apartamentu ma obowiązek stosowania się do obejmującego apartament regulaminu budynku, regulaminu apartamenty.in dostępnego na stronie www.apartamenty.in oraz do zasad współżycia społecznego.
 6. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku. Śmieci nagromadzone przez gości w czasie pobytu powinny być posegregowane zgodnie z oznakowaniem na koszach na śmieci w apartamencie i wyrzucone do odpowiednich kontenerów w śmietniku przynależnym do danego obiektu.
 7. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w apartamencie okoliczności niezależnych od gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Apartamenty.in.
 8. Naruszenie regulacji niniejszego paragrafu przez Gości, może powodować rozwiązanie zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu oraz opłaty kaucyjnej.
 9. Apartamenty.in  nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 10. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi Apartamenty.in zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN.

§8. Zakończenie pobytu

 1. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament Apartamenty.in w celu skontrolowania stanu powierzonego lokalu.
 2. Prosimy o ustalenie godziny wymeldowania na dzień przed wyjazdem pod numerem telefonu podanym na naszej stronie internetowej. 
 3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 10.00, bez wcześniejszego ustalenia z Apartamenty.in, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić Apartamenty.in najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli Apartamenty.in będzie dysponować wolnymi apartamentami.
 5. Gość ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego wyposażenia.
 6. Gość jest zobowiązany zgłosić Apartamenty.in wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.
 7. Przed opuszczeniem apartamentu Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych.
 8. Przed opuszczeniem apartamentu Gość jest zobowiązany wyrzucić śmieci, powstałe podczas swojego pobytu. 

§9. Siła wyższa

 1. Poprzez siłę wyższą przyjmuje się wszelkie, niezależne od Właściciela, Apartamenty.in, niemożliwe do przewidzenia okoliczności faktyczne, uniemożliwiających wynajem gościom określonego w rezerwacji apartamentu, które to okoliczności są niemożliwe do natychmiastowego usunięcia standardowymi środkami.
 2. Siłą wyższą są również wszelkie niezależne od podmiotów wskazanych w pkt. 1 okoliczności stwarzające bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, życiu lub majątku gości.
 3. W sytuacji określonej punktem poprzedzającym, Właściciel zastrzega sobie prawo zaproponowania gościom bezpośrednio lub za pośrednictwem Apartamenty.in obiektu zastępczego o porównywalnym lub zbliżonym standardzie do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 4. Właściciel ma również prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej anulować umowę ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.

§10. Przedterminowe opuszczenie apartamentu

 1. Gość, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Apartamenty.in o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
 2. Apartamenty.in w wyznaczonym terminie dokona odbioru apartamentu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona końcowego rozliczenia opłaty kaucyjnej w trybie §6 i 9.
 3. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn niezależnych od podmiotów wskazanych w §1 pkt. 1-3 lub opuszczenie apartamentu przez Gości bez wykonania obowiązku określonego w pkt. 1 i 2 nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.
 4. W przypadku nieopłacenia przez Gości opłaty za pobyt w apartamencie, w sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym, Apartamenty.in ma prawo dochodzić części należnej mu opłaty na drodze windykacyjnej i procesowej.
 5. W sytuacji określonej w pkt. 4 Właściciel zastrzega sobie prawo cesji powstałej wierzytelności na wybrany przez niego podmiot.

§11. Reklamacje

 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:
  1. Zastanych lub wstępujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
  2. Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
  3. Standardów obsługi Gości przez Apartamenty.in;
  4. Zależnych od Właściciela, Apartamenty.in okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;
 2. Reklamacje winny być zgłaszane Apartamenty.in oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej do Apartamenty.in.
 3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Apartamenty.in.
 6. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4 Apartamenty.in pozostawia bez rozpatrzenia.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Podmiot określony w §1 pkt. 1-2 nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako cześć wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
 2. Podmiot określony w §1 pkt. 1-2 nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania lokali niebędących własnością lub niebędących zarządzanymi przez wyżej wskazanych, sąsiadujących lub mogących wywierać wpływ na lokal będący przedmiotem najmu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie części wspólnych budynku przez podmioty trzecie.
 3. Wszelkie jednostki redakcyjne użyte w Regulaminie nie wpływają na treść dokumentu i służą wyłącznie ułatwieniu jego lektury.
 4. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa, jakiekolwiek postanowienia Regulaminu utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego
 6. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie Regulaminu spory na drodze polubownej.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu Regulaminu jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Apartamenty.in a prawem właściwym jest prawo polskie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.apartamenty.in 
 9. Korespondencję w formie tradycyjnej prosimy kierować na adres firmy Apartamenty.in Barbara Piasecka, ul. Malarska 25/10 Wrocław; nip:6121785090

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty.in Barbara Piasecka z siedzibą we Wrocławiu 50-111 ul. Malarska 25/10.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych - ochronadanych@wroclaw.in
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wynajmu apartamentów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.